Một phương pháp chống SQL Injection đơn giản nhưng hiệu quả

china

Administrator
19 Tháng mười một 2008
8,943
8
0
36
tapchiict.com
Phương thức hoạt động của nó là kiểm tra các câu truy vấn đầu vào và so sánh với các từ khóa ( là những dạng truy vấn mà Hacker sử dụng để kiểm tra xem website có bị dính SQL Injection hay không ) có trong danh sách, nếu câu truy vấn có nhưng từ trùng với các từ khóa trong danh sách nó sẽ đưa ra cảnh báo và block lại nhưng câu truy vấn đó. Các bạn có thể thêm vào danh sách nhưng từ khóa ( câu truy vấn ) được coi là có hại để tăng cường bảo mật cho website của mình.

Tạo một file có tên "AntiSQLInjection.php" với nội dung như sau:
PHP:
<?php
  $cautruyvan = $_SERVER['QUERY_STRING'];
  $tukhoa = array('chr(', 'chr=', 'chr%20', '%20chr', 'wget%20', '%20wget', 'wget(',
           'cmd=', '%20cmd', 'cmd%20', 'rush=', '%20rush', 'rush%20',
          'union%20', '%20union', 'union(', 'union=', 'echr(', '%20echr', 'echr%20', 'echr=',
          'esystem(', 'esystem%20', 'cp%20', '%20cp', 'cp(', 'mdir%20', '%20mdir', 'mdir(',
          'mcd%20', 'mrd%20', 'rm%20', '%20mcd', '%20mrd', '%20rm',
          'mcd(', 'mrd(', 'rm(', 'mcd=', 'mrd=', 'mv%20', 'rmdir%20', 'mv(', 'rmdir(',
          'chmod(', 'chmod%20', '%20chmod', 'chmod(', 'chmod=', 'chown%20', 'chgrp%20', 'chown(', 'chgrp(',
          'locate%20', 'grep%20', 'locate(', 'grep(', 'diff%20', 'kill%20', 'kill(', 'killall',
          'passwd%20', '%20passwd', 'passwd(', 'telnet%20', 'vi(', 'vi%20',
          'insert%20into', 'select%20', 'nigga(', '%20nigga', 'nigga%20', 'fopen', 'fwrite', '%20like', 'like%20',
          '$_request', '$_get', '$request', '$get', '.system', 'HTTP_PHP', '&aim', '%20getenv', 'getenv%20',
          'new_password', '&icq','/etc/password','/etc/shadow', '/etc/groups', '/etc/gshadow',
          'HTTP_USER_AGENT', 'HTTP_HOST', '/bin/ps', 'wget%20', 'uname\x20-a', '/usr/bin/id',
          '/bin/echo', '/bin/kill', '/bin/', '/chgrp', '/chown', '/usr/bin', 'g\+\+', 'bin/python',
          'bin/tclsh', 'bin/nasm', 'perl%20', 'traceroute%20', 'ping%20', '.pl', '/usr/X11R6/bin/xterm', 'lsof%20',
          '/bin/mail', '.conf', 'motd%20', 'HTTP/1.', '.inc.php', 'config.php', 'cgi-', '.eml',
          'file\://', 'window.open', '<SCRIPT>', 'javascript\://','img src', 'img%20src','.jsp','ftp.exe',
          'xp_enumdsn', 'xp_availablemedia', 'xp_filelist', 'xp_cmdshell', 'nc.exe', '.htpasswd',
          'servlet', '/etc/passwd', 'wwwacl', '~root', '~ftp', '.js', '.jsp', 'admin_', '.history',
          'bash_history', '.bash_history', '~nobody', 'server-info', 'server-status', 'reboot%20', 'halt%20',
          'powerdown%20', '/home/ftp', '/home/www', 'secure_site, ok', 'chunked', 'org.apache', '/servlet/con',
          '<script', '/robot.txt' ,'/perl' ,'mod_gzip_status', 'db_mysql.inc', '.inc', 'select%20from',
          'select from', 'drop%20', '.system', 'getenv', 'http_', '_php', 'php_', 'phpinfo()', '<?php', '?>', 'sql=');
 
  $kiemtra = str_replace($tukhoa, '*', $cautruyvan);
 
  if ($cautruyvan != $kiemtra)
   {
    $cremotead = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
    $cuseragent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
 
    die( "Phat hien co su tan cong! <br /><br /><b>Viec tan cong nay da bi ngan chan va se duoc ghi nhan lai:</b><br />$cremotead - $cuseragent" );
   }
 
?>

Thêm đoạn code sau vào file mà bạn muốn bảo vệ:
PHP:
<?php
include "AntiSQLInjection.php"; 
?>
 

Facebook Comment

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.

Latest resources

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
31,241
Bài viết
33,477
Unanswered questions
4
Thành viên
6,069
Thành viên mới nhất
TearzZ