Lỗi Failed to start nginx.service: Unit nginx.service failed to load: No such file or directory

hangkhi2012

New member
12 Tháng tư 2013
3
0
0
28
Gặp thông báo lỗi
Failed to start nginx.service: Unit nginx.service failed to load: No such file or directory.
khi chạy lệnh khởi động lại nginx (CENTOS 7)
NGINX:
/bin/systemctl restart nginx.service
Cách sửa???
 

nguyenac

Administrator
Staff member
18 Tháng mười một 2008
22,910
2
6
38
Re: Lỗi Failed to start nginx.service: Unit nginx.service failed to load: No such file or directory
1) Kiểm tra xem có lỗi cấu hình nginx không
NGINX:
sudo nginx -t
2) thử khởi động lại và xem tình trạng :
NGINX:
sudo systemctl restart nginx.service
sudo journalctl -xel
systemctl status nginx.service
3) Nếu thấy nginx không hoạt động hoặc vẫn còn báo lỗi như trên, bạn cần tạo hoặc chỉnh sửa lại file unit ở đường dẫn
/lib/systemd/system/nginx.service
NGINX:
[Unit]
Description=The NGINX HTTP and reverse proxy server
After=syslog.target network.target remote-fs.target nss-lookup.target

[Service]
Type=forking
PIDFile=/run/nginx.pid
ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t
ExecStart=/usr/sbin/nginx
ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID
ExecStop=/bin/kill -s QUIT $MAINPID
PrivateTmp=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target
Thử khởi động lại nginx lần nữa.
 
Comment

Facebook Comment

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.

Latest resources

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
31,241
Bài viết
33,477
Unanswered questions
4
Thành viên
6,069
Thành viên mới nhất
TearzZ