Có gì mới?

Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

Paid Kích hoạt bản quyền Windows 7 bằng dòng lệnh CMD

  • Thread starter china
  • Ngày bắt đầu
  • Tagged users Không có
Tặng
Tương thích OS
Việc active Windows 7 bằng những công cụ tải từ các trang web chứa nhiều rủi ro vì trong các tool có chứa mã độc mà bạn không biết, do đó có những cách kích hoạt bản quyền thông qua KMS (Key Management Service ) hợp pháp mà vẫn an toàn. KMS là dịch vụ cung cấp theo giải pháp Microsoft Volume Activation kích hoạt các sản phẩm của Microsoft một cách hợp pháp miễn phí.
- Cách 1: Lưu đoạn code sau thành file đuôi .bat, vd như activewin7.bat chạy nó bằng quyền Administrator, cách này chỉ dành cho win7 bản pro và enterprise
Mã:
@echo off
title Activate Windows 7 Professional/Enterprise for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Windows 7 Professional&echo - Windows 7 Professional N&echo - Windows 7 Professional E&echo - Windows 7 Enterprise&echo - Windows 7 Enterprise N&echo - Windows 7 Enterprise E&echo.&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Windows...&cd /d %windir%\system32&cscript //nologo slmgr.vbs /upk >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /cpky >nul&set i=1&wmic os | findstr /I "enterprise" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4 >nul&goto server) else (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX >nul)
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto unsupported
cscript //nologo slmgr.vbs /skms %KMS_Sev%:1688 >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo slmgr.vbs /ato | find /i "successfully" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
:unsupported
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry! Your version is not supported.&echo.
:halt
pause >nul
- Cách 2 : mở CMD quyền Administrator, thực hiện gõ từng lệnh sau, sau mỗi lệnh enter. Với cách này sử dụng GVLK key. GVLK tức là đại diện cho một số lượng license key mà Microsoft cấp cho các khách hàng KMS của họ. Ta thử kiểm tra phiên bản hệ thống bẳng lệnh sau “slmgr.vbs” thông qua command prompt xem mình có phải là khách hành của KMS không bằng nhận biết qua hộp thoại thông báo phiên bản windows đang sử dụng là VOLUME_KMSCLIENT channel.
Mã:
slmgr.vbs -upk
slmgr.vbs -ipk FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
slmgr.vbs -skms kms.cangshui.net
slmgr.vbs -ato
slmgr.vbs –dlv
Có 1 số key như sau :
Operating SystemKMS GVLK Key
Windows 7 ProfessionalFJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
Windows 7 Professional NMRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
Windows 7 Professional EW82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
Windows 7 Enterprise33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
Windows 7 Enterprise NYDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
Windows 7 Enterprise EC29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4
Cách 2 : Win7 Ultimate
Mã:
@echo off
title Activate Windows 7 Professional/Enterprise for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Windows 7 Professional&echo - Windows 7 Professional N&echo - Windows 7 Professional E&echo - Windows 7 Enterprise&echo - Windows 7 Enterprise N&echo - Windows 7 Enterprise E&echo.&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Windows...&cd /d %windir%\system32&cscript //nologo slmgr.vbs /upk >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /cpky >nul&set i=1&wmic os | findstr /I "enterprise" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4 >nul&goto server) else (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX >nul)
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto unsupported
cscript //nologo slmgr.vbs /skms %KMS_Sev%:1688 >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo slmgr.vbs /ato | find /i "successfully" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
:unsupported
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry! Your version is not supported.&echo.
:halt
pause >nul

Windows 7 Professional​

BJ84H-M4M4R-2VYC4-HQRBP-G2BGY
7TDVC-TBF7P-8C92Y-KBTXQ-8RW3X
86T76-7YYK9-K4G6K-FDK8M-7DDQH
FCHK9-XY4X9-7KR36-CKRJM-63F4R
FCJ73-872PT-MKF26-QC6BV-Y3XR8
GPF2B-7G8DV-4FVXG-HH4J7-WJ9M3
GPMG6-RM727-C3H63-CV6RT-4MX24
Q4TH7-XPWX4-27QBF-KKHJ6-8XF33
73JKW-R3VMW-MQR48-7M2DD-DJ3DK
FBRQB-TRBWW-KRBRC-V24G2-KYFWK
GQJD4-KKV72-DRPK8-PCRMQ-M7T63
49FW7-HF3WV-7BDJX-G2P93-2W2W6
6TFTW-XX9VK-P4VYF-4GP62-MR27F
6V9MY-4RB26-MQXPP-DB23V-3Y3BM
7TDVC-TBF7P-8C92Y-KBTXQ-8RW3X
7X8KJ-43TXX-FF3JT-R63V2-Q4TRV
86T76-7YYK9-K4G6K-FDK8M-7DDQH
874YM-D8HR8-CYHPW-9KCCG-92D99
BGWXV-VTR3F-V4V3H-D2MHV-KYVGC
BHB73-MXH97-2BHC4-9RHQC-JX2KP
BJ84H-M4M4R-2VYC4-HQRBP-G2BGY
6CFWH-WFYD3-6R9JW-GG4MR-XRYCQ

Windows 7 Home Basic​

346CH-93J2V-KJ8B3-F7R8Q-76TFK
7T962-TGF29-C9XRC-3T7VX-F82MK
FB9V4-98V76-2YWTR-7M2MP-86BYW
HQX9K-9DPKM-P47Y8-XGV34-B2RBP
YPRM2-HK27M-J7C3D-YYH2C-64GWK
32QQB-V9XGK-TDGCF-M8KMD-J6KYF
86RKJ-YYF89-FDK89-3TRGG-TK3CP
9DH4V-3KM74-2W2TJ-2HGPG-BGV2D
FDR8F-VJ2PP-GCJXG-FV368-TQQ7F
MWPDW-CDGJW-KPDGX-XY847-F3JG7
WYGDG-8PM7F-R9Y7G-YV47M-VVQMW

Windows 7 Home Premium​

8W6KB-PTFWM-VWB9F-94R8M-29466
BTMBY-DGD8W-Y7KWP-KFDMK-G848Q
6WQWP-6HVH9-2BD9K-MBY7F-82YMT
YD299-7RXBC-QYWKV-TV6DF-8WDFQ
8YTGY-8HXKM-MX422-DTJDC-B8DR3
2TRMC-6J6B9-DPRGQ-W4V7C-TRH4Q
D7R8J-78TWC-Q2846-7D43K-PV73C
MD23V-WWB9G-C4PQ4-9CGM4-RPR8F
P688J-P79FB-JRP7G-HY72H-3YH4P
TGCTM-TTFX2-G4YY6-7HJ4P-YJKFJ
V3PHQ-TKQ3X-VQMVQ-G8VVD-H7MM6
V8HTQ-K6P3Y-W8CFG-PT4Q4-KM9B6
KB4X4-C7XRB-B4KP4-4WHDD-9HY2B
K9XXB-VCPQQ-RFVYF-Q92VT-BDJD4
MDHBV-F64PD-49PMG-7X38C-V2QBM
PMT8Q-9WY29-KCM82-9FYY8-W4KM8
Q8QH8-79233-CY4FT-26MPC-6HPPK
X8PW7-N7FBX-MJ9W8-MV9KW-JFG4C

Windows 7 Starter​

2X4QG-WRRQF-JT2FT-FQ43F-GC3RK
RBQK4-8CVJ6-J7499-HQPYG-M93PP
XD64C-JR7R6-MVJFK-9CTWP-VBR24
KKJWD-3PXWF-XTP37-74CD8-Y428M
9JBMR-D3R9Y-DFM38-K9F43-TVPRP
HQHGH-6Q323-WCF9H-QDHC7-89942
38PP4-JH4WK-39XFW-QF2BD-6HX7G
VW88B-2DYH3-9DVMB-GGYB9-RGVMT
6MWGD-3TW8G-VJKYY-MWY9V-RVCPT
74GRJ-VKGQF-WGM27-MFJKG-WCFXV
PP6C6-J9YJ4-HFY2X-G7FRW-D3T6P
9DGGY-BYMKX-F2D2D-76CDY-K63BW
FKV8P-X64PH-JYPG2-BTK9K-TRJ48

Windows 7 Ultimate​

PRG2C-6MTQ2-RPFKB-QFJRR-CDM36
RHTBY-VWY6D-QJRJ9-JGQ3X-Q2289
V77DJ-CT8WB-Y3GXT-X3FBP-6F987
9HM3Q-QGB7G-KM4MQ-BQQTP-TMG2X
FG42G-J7JBY-TWR8P-7X8YG-2WDRJ
36Q8K-C73WM-2YGV6-GDWK9-KFYQH
2J3B4-QQH2Y-6K68W-6HW8W-XJ3BC
TMD68-HTRTB-XWXBH-W7FFB-WC7TM
3XHBT-2KTTM-M2MCK-RY8BG-WJHCW
374KC-FYD3Y-YV69W-32J24-CWRXV
VRBJV-QRY76-W6DP2-8TTD6-3V676
9HJKG-YWMDR-9KB4V-P43KP-2F47X
K94XV-CGT4P-P72FP-D79DV-8XHG9
TP8KQ-9KGPQ-6KM9B-RFKVQ-4BJFT
MWFDY-R4VFX-BYHV7-9K22M-FVWF9
PVRFC-PV2BX-6WV2G-22B4W-JHFRJ
6QFH2-XQ4K3-T8BFC-9RGK9-469HK (còn active được)
RFJMT-VTWYV-MQ339-8VK94-4F3FX
KDWQJ-B638T-J9VT9-QGPQ2-6YVXT
87YW3-7P4QD-TM6TQ-Q6V46-DY69X
VXJMX-XYTCX-GGY43-YVQTH-QJYWX
THQJX-J4BKJ-VBKWR-9F9RM-9QKDP

Windows 7 ThinPC​

V6979-CMC47-D7MC4-7TMXY-8FC3J
Lưu ý:
  • Yêu cầu kết nối Internet
  • Trong trường hợp kết nối máy chủ KMS thất bại, hãy thực hiện lại.
  • Windows kích hoạt thành công nhưng vẫn thông báo không thành công. Hãy kiểm tra bản quyền sau mỗi lần thực hiện.
 

Facebook Comment

Similar threads

Free Download Windows 10 Digital License C# 3.7 it is a best program in order to permanently activate your Windows 10. In addition to it its easy to use and does not require experience to bring the activation keys to use when trying to activate the program. You can also FREE download KMS 2038 &...
Trả lời
0
Xem
1K
  • Dán lên cao
Sau một loạt các phiên bản xem trước, Microsoft cuối cùng đã ra mắt phiên bản chính thức của Office 2019. Đây là phiên bản ổn định có thể tải xuống và sử dụng ngay mà không phải lo lắng về các lỗi nghiêm trọng trong các phiên bản beta trước đó. Nhưng Microsoft Office 2019 chỉ hoạt động trên...
Trả lời
0
Xem
2K
  • Dán lên cao
Đây là những Cách active Office bản quyền 6 tháng bằng lệnh CMD không sử dụng phần mềm, tool crack. Lưu ý: Cần kết nối Internet Chỉ dùng cho các bản Volume, với bản retail Bản quyền 6 tháng, khi hết hạn thì chạy lại. Tạo file kích hoạt bất kỳ với nội dung tuỳ phiên bản bạn đang dùng, lưu lại...
Trả lời
0
Xem
592
Bản quyền 6 tháng Windows 8.1 mọi phiên bản Windows 8.1 Professional : GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9 Windows 8.1 Professional N : HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY Windows 8.1 Enterprise : MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7 Windows 8.1 Enterprise N : TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW Hướng dẫn Activate...
Trả lời
0
Xem
372
KMSpico là công cụ giúp kích hoạt Windows và Office dễ dàng qua lỗ hổng KMS của Microsoft. Cách thức hoạt động của nó là tự động kiểm tra tình trạng kích hoạt của hệ thống mỗi khi bạn bật máy để đảm bảo Office và Windows luôn trong trạng thái kích hoạt. Hỗ trợ nền tảng : - Windows Vista...
Trả lời
2
Xem
3K

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
30,718
Bài viết
32,501
Unanswered questions
4
Answered questions
2
Thành viên
6,083
Thành viên mới nhất
khoinguyen

Latest resources

Latest resources

Bên trên Bottom