Chèn khung facebook comment vào chủ đề bài viết

nguyenac

Administrator
Staff member
18 Tháng mười một 2008
22,910
2
6
38
Hướng dẫn các bước tạo khung facebook comment :
Bước 1: vào trang phát triển https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments để tạo khung comment.
URL to comment on : link tới trang web
Width : độ dài khung
Number of Posts : Số comment hiển thị

Bước 2: có 2 đoạn code nhận được sau khi tạo khung :
- Đoạn code 1 có dạng như sau :
HTML:
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5&appId=440793512610453";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
Chèn đoạn code 1 vào cuối templates footer
- Đoạn Code 2 dạng như sau:
HTML:
<div class="fb-comments" data-href="http://www.vovinamdhpy.com" data-numposts="5"></div>
Bước 3 : mở templates showthread tìm
HTML:
{$quickreply}
Chèn đoạn code 2 ở trên hoặc dưới tùy.
 

Facebook Comment

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.

Latest resources

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
31,241
Bài viết
33,477
Unanswered questions
4
Thành viên
6,069
Thành viên mới nhất
TearzZ