Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

iu khin

 1. Galaxy Universal Remote

  nguyenac đã đăng một tài nguyên mới tại Tạp Chí CNTT - Viễn Thông Galaxy Universal Remote - Điều khiển TV bằng điện thoại - Galaxy Universal Remote - Điều khiển TV bằng điện thoại Xem chi tiết và download tài nguyên
 2. Free Dexpot - Tạo và điều khiển màn hình ảo

  Dexpot cho phép bạn tạo ra tới 20 màn hình ảo, đồng thời có nhiều chức năng giúp bạn quản lí chúng để có thể làm việc có hiệu quả trên những màn hình ảo đó. --------- Dexpot turns your monitor into up to 20. It creates and manages virtual desktops and enables you to work far more efficiently and...
 3. Điều khiển ListView và Kỹ thuật DrapDrop

  ListView thường được dùng để liệt kê danh sách có kèm theo biểu tượng như khung phải trên Windows Explorer. 1/- ListView Các thuộc tính của ListView : View Quy định cách hiển thị của điều khiển : - LargeIcon : với biểu tượng lớn (mặc định). - SmallIcon : với biểu tượng nhỏ. - Details : với...
 4. Điều khiển Provider Controls

  Trong .Net, có một nhóm điểu khiển mới mà bạn chỉ có thể dùng khi chúng được sử dụng chung với các điều khiển khác, nhóm điều khiển này gọi là Provider Controls. Những điều khiển này có đặc điểm chung là khi chúng được đặt vào form sẽ xuất hiện các thuộc tính mới trên các điều khiển khác...
 5. Điều khiển FlowLayoutPanel, TableLayoutPanel và SplitContainer

  FlowLayoutPanel là một điều khiển kiểu Panel, nó sẽ tự động sắp xếp các điều khiển đặt bên trong nó theo một quy tắc định trước khi thêm các điều khiển vào cũng như thay đổi kích cỡ của nó. 1/- FlowLayoutPanel Thuộc tính FlowDirection bằng LeftToRight Thuộc tính FlowDirection bằng TopDown...
 6. Điều khiển hộp thoại Open và Save

  Open và Save là hai hộp thoại thường được sử dụng nhất đối với những ứng dụng chạy trong môi trường Windows. Nhìn chung, hầu hết các thuộc tính của hai hộp thoại này là giống nhau. Do đó, bạn sẽ bắt đầu từ các thuộc tính chung của hai điều khiển này. Hộp thoại Open Khi một trong hai điều khiển...
 7. Điều khiển PictureBox, GroupBox và Panel

  Là điều khiển được dùng để hiểm thị hình ảnh như bmp, jpg, gif, ico, ... PictureBox có các thuộc tính sau ngoài các thuộc tính cơ bản chung. 1/- PictureBox PictureBox với SizeMode là StretchImage Image Quy định hình ảnh sẽ hiển thị trên điều khiển. SizeMode Quy định cách thức hình ảnh...
 8. Điều khiển thực đơn

  Bạn có thể thêm thực đơn vào form bằng cách tạo một điều khiển MenuStrip trên form. Điều khiển này sẽ không nằm trên form, nó được đặt vào vùng chứa những điều khiển không hiển thị trong quá trình chạy chương trình. Bạn sẽ lần lượt tìm hiểu các đối tượng sau : MenuStrip Thực đơn (menu) của...
 9. Điều khiển hộp thoại Print

  Hộp thoại Print cho phép người dùng lựa chọn máy in, thiết lập giá trị các thuộc tính cho máy in (số trang in, số bản in, ...) AllowPrintToFile Giá trị mặc định của thuộc tính này là True, cho phép người dùng có thể chọn vào check box Print to file để xuất ra tập tin. Nếu không muốn xuất dữ...
 10. Điều khiển LinkLabel, NumericUpDown, DateTimePicker và MaskedTextBox

  Điều khiển LinkLabel có các thuộc tính, phương thức, sự kiện của Label, thêm vào đó, nó cho phép bạn liên kết đến một đối tượng hay một trang web. 1/- LinkLabel Để liên kết đến một trang web khi nhấn vào điều khiển, bạn gọi phương thức sau trong sự kiện LinkClicked của LinkLabel : Ví dụ ...
 11. Điều khiển hộp thoại Font

  Với hộp thoại Font, người dùng có thể xem và lựa chọn Font chữ, kiểu (in đậm, in nghiêng, ...), kích cỡ chữ. Ngoài một số chức năng cơ bản trên, nó có các tùy chọn cho phép chọn màu chữ. Hộp thoại Font Ngoài ra nó còn cho phép chấp nhận các giá trị đang được lựa chọn trên hộp thoại Font mà...
 12. Điều khiển hộp thoại Color

  .NET Framework cung cấp những điều khiển để hiển thị các hộp thoại của Windows như Color, Font, … những hộp thoại chuẩn này là một phần rất cần thiết trong ứng dụng Windows. Hộp thoại chuẩn Open Hộp thoại chuẩn Font Hầu như mọi ứng dụng trong Windows đều sử dụng những hộp thoại chuẩn để xử...
 13. Điều khiển ListBox và ComboBox - Phần 1

  ListBox và ComboBox là điều khiển hiển thị một danh sách lựa chọn mà người dùng có thể chọn một hoặc nhiều (chỉ dành cho ListBox). Các mục lựa chọn có thể được thêm vào danh sách thông qua lệnh hoặc ở cửa sổ thuộc tính (Property Windows). Để thêm những lựa chọn vào thời điểm thiết kế, chọn...
 14. Điều khiển ListBox và ComboBox - Phần 2

  Tập hợp Items chứa các giá trị được đưa vào và đang hiển thị trên ListBox. Tập hợp Items Add Để thêm một mục mới vào danh sách, sử dụng phương thức Items.Add hoặc Items.Insert. Tham số Items là một đối tượng cần thêm vào trong danh sách. Bạn có thể thêm vào bất kỳ đối tượng nào vào danh...
 15. Điều khiển Textbox

  Textbox là điều khiển được dùng để hiển thị và nhập dữ liệu. Đây là một trong những điều khiển thường dùng nhất trong Windows. Textbox có thể chứa đến 2 tỷ ký tự và có thể xử lý riêng lẻ từng dòng văn bản có trong Textbox thông qua thuộc tính Lines. Thuộc tính Lines là một mảng chuỗi. Mỗi phần...
 16. Điều khiển Button, CheckBox và RadioButton

  Button là điểu khiển cho phép người dùng tương tác với ứng dụng qua sự kiện Click. Button Các thuộc tính bạn có thể tham khảo phân mô tả của Label. DialogResult Khi Button đặt trên màn hình hiển thị dạng hộp thoại (ShowDialog), thuộc tính quy định giá trị trả về của hộp thoại khi nút được nhấn...
 17. Điều khiển Label

  Label là điều khiển cho phép hiển thị những dòng văn bản người dùng không thể hiệu chỉnh. Bạn có thể dùng Label để mô tả thông tin cho những điều khiển khác với từng mục đích riêng của chúng. Label không thể nhận Focus, tuy nhiên bạn có thể dùng Label để di chuyển nhanh đến một điều khiển khác...
 18. Các điều khiển

  .Net cung cấp một bộ điều khiển khá đồ sộ có thể đáp ứng được những yêu cầu về thiết kế giao diện. Dưới đây liệt kê một số thuộc tính chung của các điều khiển, các thuộc tính còn lại sẽ nói riêng trong phần giới thiệu về mỗi điều khiển. Anchor Thuộc tính quy định cách thức neo chặt điều...
 19. Điều khiển ImageList, ToolStrip và TreeView

  ImageList là điều khiển dùng đề quản lý danh sách các hình ảnh, điều khiển này thường được dùng kèm với các điều khiển khác để hiển thị các biểu tượng (thay vì là chuỗi văn bản) trên điều khiển. 1/- ImageList Để thêm các hình ảnh vào điều khiển ImageList, bạn sẽ tiến hành thông qua tập hợp...
 20. Điều khiển CheckedListBox, ScrollBar, TrackBar

  Cũng như ListBox, CheckedListBox là điều khiển hiển thị một danh sách lựa chọn mà người dùng có thể chọn một hoặc nhiều mục nhưng trên mỗi dòng còn hiển thị một CheckBox. CheckedListBox Khi nhấn chuột trên CeckBox sẽ thay đổi trạng thái của CheckBox ngược với trạng thái hiện tại, đồng thời nếu...
Bên trên Bottom