Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

dtd

  1. DTD (Document Type Definition) - Phần 2

    Phần tử <!ATTLIST> dùng để định nghĩa kiểu tư liệu của các thuộc tính cho một phần tử trong tài liệu XML. Chúng ta dùng cú pháp sau: 2.3/- Phần tử Trong đó: • element-name là tên của một phần tử cần định nghĩa thuộc tính. • attribute-name là tên thuộc tính cần định nghĩa. • attribute-type...
  2. DTD (Document Type Definition) - Phần 1

    DTD (Document Type Definition) là kiểu tài liệu dùng để định nghĩa kiểu dữ liệu cho các phần tử trong tài liệu XML. Khi chúng ta định nghĩa các phần tử trong XML là tùy thích, miễn sao cho nó hợp quy tắc của tài liệu XML. Tuy nhiên để tường minh hơn thì ta nên định nghĩa kiểu dữ liệu cho từng...
Bên trên Bottom