Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

checkbox

  1. Điều khiển Button, CheckBox và RadioButton

    Button là điểu khiển cho phép người dùng tương tác với ứng dụng qua sự kiện Click. Button Các thuộc tính bạn có thể tham khảo phân mô tả của Label. DialogResult Khi Button đặt trên màn hình hiển thị dạng hộp thoại (ShowDialog), thuộc tính quy định giá trị trả về của hộp thoại khi nút được nhấn...
  2. Checkbox và RadioButton

    Checkbox và RadioButton Checkbox được sử dụng khi người dùng tiến hành chọn một hay nhiều tùy chọn. Người dùng phải click trên các checkbox để chọn hay bỏ chọn chúng. Một radiobutton cũng tương tự như một checkbox. Nó được sử dụng như một option button để xác định các chọn lựa. Bạn chỉ có thể...
Bên trên Bottom