Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

asp.net

 1. ASP.NET

  ASP.NET is a set of Web development tools offered by Microsoft. Programs like Visual Studio .NET and Visual Web Developer allow Web developers to create dynamic websites using a visual interface. Of course, programmers can write their own code and scripts and incorporate it into ASP.NET websites...
 2. ASP.NET: Trạng Thái – Phần 2

  Bạn có thể chưa thực sự dùng Cookies để lưu trữ Shoping Cart. Một Cookie vừa quá nhỏ và quá đơn giản. Để làm việc ngoài giới hạn của Cookie ASP.NET Framework hỗ trợ một chức năng mới được gọi là Session State. 2. Làm việc với Session: Việc lấy giá trị của Cookie nhiều giá trị tương tự như các...
 3. ASP.NET: Sử dụng DetailView và FormView

  ả hai điều khiển DetailView và FormView cho phép bản thay đổi, thêm mới hay xoá dữ liệu như một bản ghi cơ sở dữ liệu, và nó cho phép bạn chuyển sang trang tiếp theo hay quay lại trang trước thông qua thiết lập dữ liệu. Hai điều khiển này cho phép bạn làm việc với một trường dữ liệu đơn tại mỗi...
 4. ASP.NET: Sử dụng Repeater và DataList – Phần 2 (Hết)

  Bạn có thể sử dụng DataList để thay đổi dữ liệu bản ghi. Tuy nhiên để chỉnh sửa dữ liệu của bản ghi nó yêu cầu nhiều phải viết nhiều code hơn so với các điều khiển ràng buộc dữ liệu khác như GridView, FormView hay DetailView. 2. Sử dụng điều khiển DataList: 2.1. Hiển thị dữ liệu với...
 5. ASP.NET: Sử dụng Repeater và DataList – Phần 1

  Cả hai điều khiển này đều cho phép hiển thị tập hợp các mục dữ liệu tại một thời điểm, nói cách khác là có thể hiển thị tất cả các dòng trong bảng dữ liệu. 1. Sử dụng điều khiển Repeater: 1.1. Hiển thị dữ liệu với Repeater: Để hiển thị dữ liệu với Repeater bạn phải tạo một ItemTemplate. Ví...
 6. ASP.NET: Sử dụng điều khiển GridView – Phần 2

  GridView bao gồm hai thuộc tính cho phép bạn hiển thị nội dung cho GridView khi không có dữ liệu, bạn có thể sử dụng EmptyDataText hoặc thuộc tính EmptyDataTemplate để hiển thị nội dung khi dữ liệu rỗng. Code 10.2 trang GridViewpage.aspx Ở đây trong PagerTemple bạn thêm vào 2 điều...
 7. ASP.NET: Trạng Thái – Phần 1

  Bạn có thể tạo hai kiểu của Cookie, Session Cookies và Persistent Cookies. Session cookies chỉ tồn tại trong bộ nhớ khi trình duyệt web bị đóng lại thì nó cũng bị xóa đi. 1. Sử dụng Cookie: Cookie làm việc như thế nào? Khi trình duyệt web tạo một Cookie, một nội dung sẽ được lưu vào header...
 8. ASP.NET: Sử dụng điều khiển GridView – Phần 1

  GridView trình bày dữ liệu như thẻ Table của HTML mà mỗi mục dữ liệu như vói thẻ TR. Chúng ta cùng đi vào xây dựng một lớp gridViewHelper giúp việc điền dữ liệu vào gridView trong các ví dụ của chúng ta. Trong bài này ngoài điều khiển ngoài điều khiển GridView các bạn sẽ được giới thiệu thêm...
 9. ASP.NET: Sử dụng ListControl – Phần 1

  Trong bài này các bạn sẽ được học các điều khiển trình bày danh sách như DropDownList, RadioButtonList… và kết thúc chương các bạn sẽ được học 1 cách chi tiết để sử dụng các List Control này tạo một Module bình chọn cho trang web của bạn. Điểm chung cho tất cả các điều khiển danh sách là nó...
 10. ASP.NET: Sử dụng ListControl – Phần 2 (Hết)

  Điều khiển BulletedList cho phép bạn hiển thị ra kiểu danh sách hay liệt kê, mỗi phân tử của nó có thể đưa ra là Text, linkButton hay một đường dẫn tới một trang web khác. 4. Sử dụng điều khiển CheckBoxList: Giống với điều khiển RadioButtonList nhưng nó cho phép người sử dụng chọn lựa nhiều...
 11. ASP.NET: Điều khiển ADO.NET – Phần 3 (Hết)

  Trong lớp iTechProData.cs bạn thấy có 2 đối tượng data mới đó là DataAdapter và DataTable chúng ta sẽ học kỹ hơn trong phần sau trong ví dụ này các bạn chỉ cần hiểu qua là DataAdapter là bộ đọc dữ liệu từ nguồn dữ liệu. Đối tượng DataTable: Ví dụ chúng ta sẽ ứng dụng 3 dối tượng trên...
 12. ASP.NET: Điều khiển ADO.NET – Phần 2

  Đối tượng Đối tượng SqlDataReader được net cung cấp để đọc dữ liệu từ bảng cơ sở dữ liệu, nó là đối tượng chỉ phục vụ thao tác đọc dữ liệu(Read only). Trong khi truy xuất dữ liệu nó sẽ giữ kết nối liên tục với database(hướng kết nối). 3. Đối tượng SqlCommand: Khai báo và khởi tạo đối tượng...
 13. ASP.NET: Điều khiển ADO.NET – Phần 1

  Trước khi đi vào học cụ thể các đối tượng của ADO.NET chúng ta cùng xem qua một ví dụ HelloWorld với ADO.NET qua đó bạn sẽ thấy được công việc cần thực hiện khi thao tác với database(ở ví dụ này mình dùng với SQLExpress). Hầu hết ứng dụng hay các website đều cần phải có cơ sở dữ liệu, để lưu...
 14. ASP.NET: Xây dựng và sử dụng các điều khiển do người dùng tạo ra

  Khi bạn load 1 Usercontrol với phương thức Page.LoadControl(), UserControl được trả về như một thực thể của lớp System.Web.UI.WebControl. có nghĩa là bao gồm tất cả các thuộc tính tuỳ biến, thuộc tính này không có sẵn như với trường hợp Load UserControl động. Một webcontrol cho phép bạn xây...
 15. ASP.NET: Sử dụng các điều khiển khác – Phần 1

  Ở phần đầu của bài này các bạn sẽ được học sử dụng điều khiển FileUpload để cho phép chúng ta đưa các file dữ liệu lên Server, như là các file ảnh, word hay excel… Ở bài này các bạn cũng được học các điều khiển khác như Calendar, AdRotator, Multiview, Wizard. 1. File Upload: Điều khiển...
 16. ASP.NET: Thiết kế Website với Themes

  Khi sử dụng Themes thì mặc định nếu trong các điều khiển trên Form có quy định thuộc tính thì hiển thị của điều khiển đó sẽ bị ảnh hưởng của các thuộc tính đó. Tuy nhiên bạn cũng có thể ghi đè các thuộc tính đó để sử dụng thuộc tính trong Themes quy định. Bạn có thể tạo Themes bằng cách bạn...
 17. ASP.NET: Thiết kế Website với MasterPage

  Bạn không thể kết hợp một điều khiển Content với tất cả các điều khiển ContentPlaceHolder. Khi trên trang MasterPage của bạn có 3 ContentPlaceHolder mà trong trang aspx của bạn chỉ sử dụng hai điều khiển aspContent và chỉ đến 2 ContentPlaceHolder trên trang MasterPage khi đó mặc định...
 18. ASP.NET: Sử dụng các điều khiển khác – Phần 3 (Hết)

  Điều khiển Wizard giống với điều khiển MultiView có thể dùng để chia một Form lớn thành nhiều phần nhỏ. Tuy nhiên nó sẽ có thêm một số thuộc tính mà MultiView không hỗ trợ điều khiển Wizard có thể chứa nhiều điều khiển WizardStep con, nhưng chỉ 1 WirardStep được hiển thị tại 1 thời điểm. Nội...
 19. ASP.NET: Sử dụng các điều khiển Validation – Phần 3 (Hết)

  Trong phần này bạn sẽ học tạo các điều khiển tuỳ biến như thế nào. Chúng ta sẽ tạo điều khiển. đầu tiên sẽ tạo một điều khiển kiểm tra độ dài của một trường nhập liệu trên Form LengthValidator, Bạn tạo mới một Control Kiểm tra tính hợp lệ bằng cách dẫn xuât từ lớp BaseValidator. 6. Điều khiển...
 20. ASP.NET: Sử dụng các điều khiển Validation – Phần 2

  Nếu những điều khiển Validator trên chưa đủ với bạn hoặc bạn muốn tạo một Validator riêng theo ý mình, bạn có thể dụng điều khiển CustomValidator, bạn có thể kết hợp CustomValidator với một hàm. 4. Điều khiển CompareValidator: 4.1. Ý nghĩa: Điều khiển CompareValidator có 3 kiểu khác nhau để...
Bên trên Bottom